Obecní úřad

Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 – 19:00 hod

326 333 767
kolomuty@kolomuty.cz


Kontaktní místo
CZECHPOINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách CzechPoint www.czechpoint.cz

Vítejte na oficiálních stránkách obce Kolomuty

Starosta obce: Pavel Novák

Katastrální výměra: 227 ha
Počet obyvatel: 299 (k 5.1.2015)

Poloha obce:
(zdroj: www.mapy.cz)

 

Aktuální informace


Kolomutské dýňování 2018

 

 

Kolomutské dýňování

Tuto neděli 21.10.2018 od 15:00 hod. budeme společně dlabat, tvořit a zdobit dýně v klubovně sportovního areálu!

Každý, kdo má zájem, dýni, nožík a lžíci se může zúčastnit! :-)

Těšíme se…..                        

16.10.2018

Povinnost sekání trávy a plevele

Upozornění vlastníkům pozemků – povinnost sekání trávy a plevele

 

Na území obce, zejména v zástavbových lokalitách, jsou některé neudržované a zaplevelené pozemky.

K základním povinnostem každého vlastníka pozemku patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Skutečnost, že na pozemku roste vysoká tráva, plevel apod. kromě toho, že působí odpudivě a narušuje vzhled obce, také silně znepříjemňuje život alergikům a zhoršuje jejich zdravotní stav.

Tuto povinnost stanovuje zejména:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle tohoto zákona musí vlastníci nebo nájemci pozemků hospodařit na zemědělském půdním fondu tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů zemědělských úprav.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který v ustanovení §3 odst. 1 písm. a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích §58 odst.2., podle kterého může obec uložit pokutu až do výše 100 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem (Podle § 420 Zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku je podnikatelem ten, kdo  samostatně  vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost  živnostenským  nebo  obdobným  způsobem  se  záměrem činit tak soustavně  za  účelem  dosažení  zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.), která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

Zákon č.200/1990Sb., o přestupcích, který v § 47b odst. 1 říká, že přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. Za přestupek pak může obec uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.

 

05.08.2018
Odkanalizování obce Kolomuty

Informace o plánovaném odkanalizování obce Kolomuty

 

 

Obec Kolomuty, jako součást skupinového projekt „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“ ,se   dostala do seznamu podpořených projektů a získala příslib podpory ze  Státního fondu životního prostředí ČR  a to bez výhrad. Nic tedy nebrání tomu, aby se celý projekt spustil.

 

V současné době se kompletuje poslední stupeň jednotlivých projektů a zahajuje se příprava výběru dodavatele stavby.

Předpokládá se, že do konce tohoto roku by se uskutečnila společná jednání věnovaná podmínkám  zadávacího řízení, naplánování harmonogramu realizace, setkání s obyvateli obce Kolomuty s cílem zahájit přípravu projektů kanalizačních přípojek. 

 

O dalším postupu Vás budeme informovat.

 

 

Zastupitelé obce Kolomuty

Bioodpad 2018

BIO ODPAD 2018

 

Od 1. dubna do 30. listopadu

bude v areálu bývalé hospůdky, nyní v prostorách na tříděný odpad,

umístěn kontejner na BIOODPAD.

 

Do tohoto kontejneru mohou občané bezplatně vkládat bioodpad ze svých domácností a zahrad.

Možnost likvidace bioodpadu prostřednictvím popelnic na bioodpad (objem 120 l) je také stále aktuální.

Známky za 1 127 Kč jsouv prodeji od března na obecním úřadu vždy v pondělí od 17-19.00hod.

Svoz bioodpadu bude prováděn 1x týdně (od 5.4. do 29.11.) vždy ve ČTVRTEK.

Více info. v příloze

 

 

 

Odpady 2017

 

 

 

ODPADY 2017

POPLATEK ZA PSA 2017

 

VŽDY V PONDĚLÍ OD 17.00 - 19.00 HOD

NA OBECNÍM ÚŘADĚ KOLOMUTY

od února 2017 na popelnici nutná známka 2017

 

Poplatek za odpad:

Děti do 15 let           Kč 300,00

16- 69 let                        600,00

70 let - ...                         300,00

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

Poplatek za psa na rok 2017                 Kč 100,00

- každý další pes                                             150,00

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

V Kolomutech 16.1.2017

21.01.2017
Úřední deska

Aktuální počasí

Důležité odkazy
IDOS MB-net Středočeský kraj Interaktivní mapa Kolomuty